استفاده از بیمه جهت تهیه عینک

صدور فاکتور بیمه تکمیلی و
تامین اجتماعی